مجموعه: بیست و هشتم صفر
بخش اول _ روضه ( روایتی از امام صادق علیه السلام ) سید حسین موسوی
30.3 MB
بخش دوم _ زمینه ( خورشی کرم هستی، امید دلم هستی ) سید حسین موسوی
6.04 MB
بخش سوم _ نغمه ( ای خوش حساب مزد مرا زودتر بده ) سید حسین موسوی
8.84 MB
بخش چهارم _ شور ( جاموندم باز از قافله ها ) سید حسین موسوی
5.13 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.