مجموعه: شب سوم
بخش اول _ مناجات ( تو چه خوب خدایی هستی ) سید حسین موسوی
5.87 MB
بخش دوم _ روضه ( روایتی از امام صادق علیه السلام ) سید حسین موسوی
8.92 MB
بخش سوم _ زمینه ( فاطمه یا فاطمه، سوره کوثر منم ) سید حسین موسوی
3.7 MB
بخش چهارم _ نغمه ( محبت در رگ و در پوست داریم ) سید حسین موسوی
3.19 MB
بخش پنجم _ شور ( مادرم وای مادرم ) سید حسین موسوی
5.61 MB
بخش ششم _ شور ( آی شهدا دلای ما تنگه براتون ) سید حسین موسوی
3.6 MB
بخش هفتم _ مناجات ( یأبن الحسن کجایی من آمدم گدایی ) سید حسین موسوی
840 KB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.