مجموعه: 21 رمضان
بخش اول_مناجات(وارزقنی حج بیتک الحرام) سید حسین موسوی
9.35 MB
بخش سوم _روضه( شب قدر اقا نگاه کن دلم رو) سید حسین موسوی
12.37 MB
بخش چهارم _ روضه( قاپمز شعله جانسوز گرفتارالدیم) سید حسین موسوی
4.24 MB
بخش هفتم _ شور (آبروی دوعالم) سید حسین موسوی
9.53 MB
 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.