مجموعه: فاطمیه اول 97 (شب دوم)
بخش اول_ شعر( آن دختری که باعث آزارتان بود)سید حسین موسوی
3.93 MB
بخش ذوم_ روضه(منتظر موندن تا همه مردم مدینه بخوابن)سید حسین موسوی
8.34 MB
بخش سوم_ نغمه(داغی که به قلب عالم امکان نشاند رفت) سید حسین موسوی
3.17 MB
بخش چهارم_ افضل اعمال من گریه برای فاطمست) محمد جواد سماوی
3.45 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.