مجموعه: فاطمیه دوم 97 (شب سوم)
بخش اول_شعر(انقلاب ما شکوهش وام دار فاطمست) سید حسین موسوی
8.96 MB
بخش دوم_روضه( هرجی نفس نفس میزد دیگه تمام شد) سید حسین موسوی
8.11 MB
بخش سوم_زمینه( به یاری حیدر شدی گل پر پر) سید حسین موسوی
3.88 MB
بخش چهارم_زمینه(نوحه با گریه آوا میخونم)سید حسین موسوی
2.95 MB
بخش پنجم_( مونتطر اونیکه روی دوشش علم فاطمی باشه) سید حسین موسوی
5.19 MB
بخش ششم_روضه(زهرا رفت علی موند یتیماش) سید حسین موسوی
3.44 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.