مجموعه: فاطمیه دوم
بخش اول _ مناجات ( بیا بیا گل زهرا ) سید حسین موسوی
4.74 MB
بخش دوم _ زمزمه ( غم می وزید شادی ما مختصر کند ) سید حسین موسوی
8.67 MB
بخش سوم _ روضه ( من دیگه هیچی نمیگم ) سید حسین موسوی
5.25 MB
بخش چهارم _ زمینه ( شبا که مضطر میشی ) سید حسین موسوی
6.81 MB
بخش پنجم _ زمینه ( حتی یه لحظه هم غربت علی رو طاقت نمیارم ) سید حسین موسوی
3.08 MB
بخش ششم _ واحد ( فاطمه بنت نبی چه دختری چه مادری ) سید حسین موسوی
6.83 MB
بخش هفتم _ شور ( تو جان پیمبری نور و قدر و کوثری ) سید حسین موسوی
3.88 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.