تصویر

شب نوزدهم ماه رمضان سال ۱۳۹۸

photo2019-06-0710-36-46
photo2019-06-0710-36-43
photo2019-06-0710-36-48
photo2019-06-0710-36-50
photo2019-06-0710-36-52
photo2019-06-0710-36-57
photo2019-06-0710-36-56
photo2019-06-0710-36-54
photo2019-06-0710-36-46 photo2019-06-0710-36-43 photo2019-06-0710-36-48 photo2019-06-0710-36-50 photo2019-06-0710-36-52 photo2019-06-0710-36-57 photo2019-06-0710-36-56 photo2019-06-0710-36-54

 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.