تصویر

شب بیست و سوم ماه رمضان 1398

photo2019-06-0706-18-43
photo2019-06-0706-18-40
photo2019-06-0706-18-34
photo2019-06-0706-18-32
photo2019-06-0706-18-22
photo2019-06-0706-18-29
photo2019-06-0706-17-38
photo2019-06-0706-17-42
photo2019-06-0706-17-35
photo2019-06-0706-17-31
photo2019-06-0706-18-43 photo2019-06-0706-18-40 photo2019-06-0706-18-34 photo2019-06-0706-18-32 photo2019-06-0706-18-22 photo2019-06-0706-18-29 photo2019-06-0706-17-38 photo2019-06-0706-17-42 photo2019-06-0706-17-35 photo2019-06-0706-17-31

 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.