تصویر

شب 21 ماه مبارک رمضان 1399

WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153202-1
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153202
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153202-2
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153201
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153201-1
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153200
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153200-2
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153200-1
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153159
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153159-1
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153158
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153158-2
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153158-1
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153202-1 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153202 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153202-2 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153201 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153201-1 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153200 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153200-2 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153200-1 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153159 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153159-1 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153158 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153158-2 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153158-1

 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.