تصویر

شهادت امام صادق ( علیه السلام ) 1399

WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131109
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131122
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131121
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131121-2
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131121-1
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131120
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131119
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131119-2
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131119-1
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131118
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131114
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131112
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131108
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131108-1
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131107
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131107-1
WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131109 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131122 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131121 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131121-2 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131121-1 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131120 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131119 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131119-2 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131119-1 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131118 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131114 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131112 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131108 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131108-1 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131107 WhatsApp-Image-2020-06-19-at-131107-1

 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.