تصویر

احیاءنیمه شعبان1400

afcdb82c-4002-4673-be45-1806d49ebec3
5de6a9f1-9915-4282-a205-3fb58080f682
f05b49a3-35c6-4a31-aae0-f7066a58782c
fd041ac7-1392-45d4-b1b6-76d6875e0781
53a3e7aa-161d-4c1a-b82e-fc248637972f
9ca68f24-ab7d-43fa-82c2-1d8118b9beae
afcdb82c-4002-4673-be45-1806d49ebec3 5de6a9f1-9915-4282-a205-3fb58080f682 f05b49a3-35c6-4a31-aae0-f7066a58782c fd041ac7-1392-45d4-b1b6-76d6875e0781 53a3e7aa-161d-4c1a-b82e-fc248637972f 9ca68f24-ab7d-43fa-82c2-1d8118b9beae

 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.